Relacoms hållbarhetsarbete

Sedan 2011 har Relacom varje år tagit fram en hållbarhetsredovisning, som visar hur vi arbetar för att uppnå våra hållbarhetsmål.

Vi arbetar aktivt för ett hållbart samhälle

Allt vad vi gör påverkar de avtryck som vi gör i samhället. För oss på Relacom är det viktigt att vi tydligt visar våra kunder, leverantörer och inte minst våra medarbetare hur vi hanterar hållbarhetsfrågorna.

Vår ambition är att levererar våra tjänster med bästa service, kompetens och säkerhet, samtidigt som vi tar ansvar för den miljö och det samhälle vi verkar i. Det vill vi att alla som har en relation till Relacom ska känna sig trygga med.

Genom en långsiktig hållning och respekt för vår omvärld vill vi skapa en attraktiv arbetsplats, minska vår miljöbelastning och hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål.

Längre ner på sidan kan du ladda ner Relacoms hållbarhetsredovisningar.

Vår miljöpåverkan kommer huvudsakligen från tre typer av aktiviteter:
  • Utsläpp av växthusgaser från teknikfordon och tjänsteresor
  • Hantering av avfall
  • Arbete i mark och vatten
Relacoms miljöpolicy innebär att vi ska:
  • Arbeta för att minimera all påverkan på miljön genom ständiga förbättringar.
  • Uppfylla kundkrav, miljökrav enligt svensk lagstiftning och andra relevanta krav.
  • Hantera avfall säkert och ansvarsfullt.
  • Minska förbrukning av naturresurser och utsläpp, bland annat med stöd av effektiva transport- och kommunikationssystem.
  • Uppträda och arbeta på ett ansvarsfullt sätt ur miljösynpunkt.
  • Samverka med leverantörer och kunder i syfte att minska den totala miljöbelastningen genom att t ex välja miljöanpassade kemikalier, maskiner och arbetsmaterial.